Landmans Welvaart

Chr. Agrarische vereniging Staphorst e.o.

Geschiedenis

Ruim honderd jaar geleden, in 1920, sloot in Staphorst een handjevol veranderingsgezinde, vooruitstrevende, jonge, christelijke boeren zich aaneen. Ze stelden zich ten doel de landbouw op hun boerderij, in hun dorp en in hun omgeving te verbeteren. Hun idealen richtten zich zowel op de landbouwpraktijk van alle dag als op enkele grote verbeterprojecten die de gehele gemeenschap aangingen.

De nieuwe vereniging startte haar activiteiten in een bij uitstek agrarische omgeving. Ruim 85% van de beroepsbevolking van Staphorst was in de jaren twintig van de vorige eeuw in de landbouw werkzaam. Deze werd beoefend vanuit een groot aantal (veelal kleine) boerderijen aan ‘de streek’, de verbindingsweg die van De Lichtmis naar IJhorst liep. De meeste boeren bewerkten hun zeer versnipperd liggende landbouwgronden op traditionele wijze en waren afkerig van vernieuwingen.

Voorzien van theoretische kennis (opgedaan tijdens de gevolgde landbouwcursus) en vervuld met idealen omtrent waterbeheersing, ontginning, verkaveling en nieuwe landbouwmethoden traden de eerste leden van ‘Landmans Welvaart’ naar buiten. Ze gingen de strijd aan met conservatisme, onkunde en laksheid. Er werden voorlichtingsavonden belegd, cursussen georganiseerd en proefvelden aangelegd. Voor de leden kwamen daar tot onderlinge opscherping nog winteravondvergaderingen en excursies bij.

Langzaam maar zeker zagen de leden hun idealen werkelijkheid worden. Machinale bemaling en ontginning maakten in grote delen van het Staphorster buitengebied de uitoefening van landbouw mogelijk. Ook kwam in de jaren dertig en veertig een herverkaveling van de Staphorster landbouwgronden tot stand.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde de landbouw sterk. ‘Landmans Welvaart’ paste de taakstelling daarop aan. Zo verdwenen de landbouwcursussen uit het programma en kwam steun aan het landbouwonderwijs er voor in de plaats. Het opleidingsniveau van de agrariër nam sterk toe.

In later jaren zorgden landbouwmechanisatie, automatisering, schaalvergroting en de steeds strenger wordende wet- en regelgeving voor een geheel andere bedrijfsvoering in de landbouw. Het percentage van de beroepsbevolking van Staphorst dat werkzaam was in de landbouw, liep terug van 85% in 1920 tot ongeveer 15% in 2020. Het aantal boerenbedrijven aan ‘de streek’ verminderde. Grote boerenbedrijven verrezen in de buitengebieden. Ligboxstallen werden daar geïntroduceerd. Een nieuwe ruilverkaveling bleek gewenst.

‘Landmans Welvaart’ speelde op deze ontwikkelingen zoveel mogelijk in. Waar zusterverenigingen ophielden te bestaan wist ‘Landman Welvaart’ door in te spelen op de wisselende omstandigheden en zich aan te passen haar bestaan voort te zetten. Zo bracht ze tijdig het gezelligheidsaspect in op de vergaderingen en schakelde ze op het juiste moment over van inleidingen door eigen leden op lezingen door externe deskundigen.

Anno 2021 is ‘Landmans Welvaart’ Staphorst nog steeds wat ze altijd is geweest: een vrije, bij geen enkele organisatie aangesloten, apolitieke vereniging van landbouwers op christelijke rondslag.

Bestuur

Dhr. K. Slager

Voorzitter

Dhr. J. Slager

Penningmeester

Dhr. K. Coster

Lid

Dhr. H. Mulder

Secretaris

Dhr. K. Mulder

Lid

Burgemeester J. ten Kate

Erevoorzitter

Dhr. J.D. Alssema

Erelid

Staand: v.l.n.r. Dhr. J. Slager, Dhr. H. Mulder | Zittend: v.l.n.r. Dhr. K. Coster, Dhr. K. Slager, Dhr. K. Mulder